วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ประกาศ หลายฉบับ เรื่องการจดจัดตั้งนิติบุคคลอาคารเอื้ออาทร บางใหญ่ซิตี้ และการชำระหนี้ต่าง ที่เราไม่อยากจะจ่าย.....

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่ วันที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2556

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงาานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบีนนิติบุคคลอาคารชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ทะเบียนที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2556 โดยมีรายการดังนี้

1. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่2 
2. มีวัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา33 แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ซื่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางและให้มีอำนาจแระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้
3. ที่ตังสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ 150/44 อาคารเลขที่ 50 ชั้น 1 หมู่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ลงชื่อ นายอนุชัย มณีไพโรจน์ 
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่
เรื่อง การจดทะเบียนนิตบุคคลอาคารชุด

ด้วย ผู้ขอจดทะเบียนอาคารชุดชื่อ บ้านเอื้ออาทรบางหญ่ 2 และผู้ซื้อห้องชุดรายแรก ชื่อนายบุญนาค ศรีภิรมย์รักษ์ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใดๆ ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ของอาคารชุดชื่อ บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงจดทะเบียนนิติบุคคคลอาคารชุด ชื่อ "บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2" ทะเบียนเลขที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2556 โดยให้มีอำนาจกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ตามวรรคแรก 

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2556

ลงชื่อ นายอนุชัย มณีไพโรจน์ 
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การเคหะแห่งชาติ

National Housing Authority 
คลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 โทร. 02-351-7777

คำสั่งการเคหะแห่งชาติ
ที่ จ. 271/2556

เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำเนินการแทนการเคหะแห่งชาติในฐานะผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2

เพื่อให้การบริหารงาานของนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2 ในระยะแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2 และผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2

การเคหะแห่งชาติโดย นายกฤษดา รักษากุล รองผู้ว่าการ รักษาการแทนผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะเจ้าของ ผู้มีกรรมสิทธิ์ในอาคารชุดโครงการบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2 จึงมีคำสังแต่งตั้งให้ บริษัท เคโฮม จำกัดผู้รับบริหารนิติบุคคลชุดบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2 เป็นผู้ดำเนินการแทนการเคหะแห่งชาติในฐานะผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2 โดยให้มีอำนาจหน้าที่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2 ดังต่อไปนี้

1. มีอำนาจบริหารงานและจัดการนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2 ตามที่กำหนดไว้ ในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2 และตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522
2. มีอำนาจลงนามในหนังสือออกถึงบุคคลภายนอกในเรื่องปกติธุระที่เกียวกับการบริหารงานของนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2 เป็นต้นไปกว่าจะมีการประชุมใหญ่ เจ้าของร่วมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ นิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2 และแต่งตั้งผู้จัดการ นิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2 ได้แล้ว

สั่ง ณ วันที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ. 2556
นายกฤษดา รักษากุล
รองผู้ว่าการ รักษาการแทน
ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติโดยให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าวมี อำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2 
2. จัดประชุมคณะกรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมใหญ่ เจ้าของร่วมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบาใหญ่ 2

สั่ง ณ วันที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ. 2556

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
การเคหะแห่งชาติ
National Housing Authority 
คลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 โทร. 02-351-7777

คำสั่งการเคหะแห่งชาติ
ที่ จ. 270/2556

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2

เพื่อให้การบริหารงานอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2 ดำเนินการไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อเป็นการเตรียมการในการจัดตั้งและจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2 ใหเป็นไปตามพระราชบัญญัติอาคารชุดและข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2 ขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย

1.นายธัญเขต ธัญญะประเสริฐศิริ เป็นประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองบริหารชุมชนนครหลวง 2
ฝ่ายบริหารงานชุมชน 2

2.นายสุวรรชัย ศิวะตันสกุล เป็นกรรมการ
รองผู้อำนวยการกองบริหารชุชนนครหลวง 2
กองบริหารชุมชนนครหลวง 2 ฝ่ายบริหารงานชุชมชน 2

3.นางสาวปัญญารัตน์ การสมโชค เป็นกรรมการ
รองผู้อำนวยการกองพัฒนาชุมชน 2

4.นางสนันณัฏฐ สุชาพงศ์มณี เป็นกรรมการ
หัวหน้าสำนักงานเคหะชุมชนนนทบุรี 2
กองบริหารชุมชนนครหลวง 2 ฝ่ายบริหารงานชุมชน 2

5.นางสาวสรีนา อารอบี เป็นกรรมการ และเลขานุการ
พนักงานจัดการทรัพย์สิน 3-6 ระดับ 4 สำนักงานเคหะชุมชนนนทบุรี 2
กองบริหารชุมชนนครหลวง 2 ฝ่ายบริหารงานชุมชน 2
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------แต่งตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2

เรื่อง การชำระค่าใช้จ่ายร่วม

ตามที่โครงการบ้านเอื้ออาทรนนทบุรี (บางใหญ่ซิตี้) ได้มีการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม 2556 ชื่อนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2 นั้น

สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2 ขอแจ้งให้ผู้ซื้อที่โอนกรรมสิทธิ์แล้วและยังมิได้โอนกรรมสิทธิ์ และผู้ซื้อที่ทำสัญญาเช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติชำระเงินค่าใช้จ่ายร่วมตั้งแต่ เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2556 ที่สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2 อาคาร 50 ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน (เริ่มชำระในเดือน สิงหาคม 2556)

กรณี ผู้ใดไม่ชำระเงินค่าใช้จ่ายร่วมหรือเงินอื่นใดให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดตามกำหนดข้อบังคับหรือตามระเบียบจะต้องชำระเงินเพิ่มให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินที่ค้างชำระโดยไม่คิดทบต้นและในกรณีที่ค้างชำระตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปต้องชำระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ค้างชำระจนกว่าจะได้ชำระเงินที่ค้างเสร็จสิ้น

จึงประกาศมาให้รับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที  29 กรกฏาคม พ.ศ. 2556
นายธัญเขต ธัญญะปรเสริฐศิริ
ประธารกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศ
เรื่อง ลดค่าปรับกรณีหนี้ค้างชำระค่าเช่า-เช่าซื้อ
ในโครงการเคหะชุมชน และโครงการบ้านเอื้ออาทร (เช่าซื้อกับ กคช.)

เนื่องด้วยการเคหะแห่งชาติ สถาปนาครบรอบ 40 ปี เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อน และลดค่าใช้จ่ายแก่ลูกค้าการเคหะแห่งชาติที่มีหนี้ค้างชำระ ค่าเช่า/ค่าะธรรมเนียมได้สิทธิ์เช่า/ ค่าเช่าซื้อ ได้มีโอกาสชำระหนี้ค้างชำระ

การเคหะแห่งชาติ จึงมีมาตรการให้ส่วนลดค่าปรับให้แก่ลูกค้าในโครงการเคหะชุมชนและโครงการบ้านเอื้ออาทร (เช่าซื้อกับ กคช.) ตั้งแต่เดือน สิงหาคม - กันยายน 2556 ดังนี้

1. ชำระหนี้ค้างทั้งหมด ภายในเดือน สิงหาคม 2556 ลดค่าปรับ 90%
2. ชำระหนี้ค้างทั้งหมด ภายในเดือน กันยายน 2556 ลดค่าปรับ 80%

ทั้งนี้ มาตรการลดค่าปรับดังกล่าวข้งต้นมิให้ใช้กับลูกค้าเช่าเหมาอาคาร/โครงการ จัดประโยชน์ทุกประเภท

ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฏาคม  2556

นางอำภา รุ่งปิติ
รองผู้ว่าการ รักษาการแทน
ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------