วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556

การเคหะฯ จัดประกวดออกแบบบ้านและ องค์ประกอบชุมชน ชิงเงินรางวัลกว่าสองแสนบาท

การเคหะแห่งชาติ มุ่งให้นิสิต-นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องได้แสดงผลงานและความคิดสร้างสรรค์ผ่านการประกวด "การออกแบบบ้านและองค์ประกอบชุมชน” ภายใต้แนวคิดชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ชิงเงินรางวัลรวม 215,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 
นางอำภา รุ่งปิติ รองผู้ว่าการ รักษาการแทนผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติจัดการประกวด "การออกแบบบ้านและองค์ประกอบชุมชน” Housing Design for Alls โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนบทบาทในฐานะเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมาตลอดกว่า 40 ปี ด้วยการเผยแพร่ประสบการณ์ความรู้ให้สาธารณชนและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบที่อยู่อาศัยได้ทราบถึงแนวคิด ข้อจำกัด ปัจจัยในการออกแบบที่อยู่อาศัยและชุมชนที่น่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงานภายใต้ราคาที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงรายได้ปานกลาง ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือสาขา ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้ร่วมแสดงผลงานและความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่
 
ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีข้อกำหนดให้ออกแบบและวางผังโครงการภายใต้แนวคิด การออกแบบชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน

(Eco-village) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly) ทั้งยังต้องมีองค์ประกอบชุมชนที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตรอบด้าน (All Quality of Life) ประกอบด้วย ด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการบริการชุมชน รวมถึงต้องอยู่สบายในทุกมิติและประโยชน์ใช้สอยครบถ้วน (All Purpose) โดยกำหนดให้ออกแบบบนพื้นที่ซึ่งตั้งอยู่ในโครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า แขวงสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ในลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว ขนาดแปลงที่ดิน 50 ตารางวา จำนวน 400 หน่วย ขนาดโครงการที่ออกแบบรวมทั้งหมด ไม่เกิน 100 ไร่ ราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วยไม่รวมค่าที่ดินและค่าพัฒนาโครงการประมาณ 1,000,000 บาท พร้อมทั้ง ให้ออกแบบรวมถึงองค์ประกอบชุมชนขั้นพื้นฐานภายในโครงการ ซึ่งจะพิจารณาด้านความคิดสร้างสรรค์ ประโยชน์ ที่ได้รับ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีความเป็นไปได้ในการใช้ได้จริง โดยในส่วนนี้ผู้ออกแบบไม่ต้องทำการประมาณราคาค่าก่อสร้าง นอกจากนี้การออกแบบทั้งโครงการยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารและเทศบัญญัติ

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ปิดรับผลงานวันสุดท้าย 23 พฤษภาคม 2556 หลังจากนั้นจะประกาศผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 7 ผลงาน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2556 และ นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 กำหนดจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 สำหรับผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 80,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 25,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล ได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 15,000 บาท มูลค่ารางวัลรวมทั้งสิ้น 215,000 บาท ทั้งนี้การเคหะแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ และแสดงผลงานทุกชิ้น ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งเข้าประกวดเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ทุกรูปแบบ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด เพื่อจะนำไปพัฒนาเป็นแบบก่อสร้างต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสื่อสารและประชาสัมพันธ์ การเคหะแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2351 6884 และ 0 2351 6225 หรือติดตามรายละเอียดโครงการพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครผ่าน www.nha.co.th


ยอดจองบ้านเอื้ออาทรสิบวันทะลุเกินคาด
ยอดจองบ้านเอื้ออาทรสิบวันในงานมหกรรมมหกรรมขายที่อยู่อาศัย "40 ปี การเคหะแห่งชาติ คิดถึงบ้าน คิดถึงการเคหะฯ” เกินเป้าที่ตั้งไว้ 4,112 หน่วย มูลค่ามากกว่า 1,640 ล้านบาท บ้านเอื้ออาทรตลาดไท (เทพกุญชร 34) เฟส 1 ครองแชมป์ยอดจองสูงสุด 591 หน่วย
นางอำภา รุ่งปิติ รองผู้ว่าการ รักษาการแทนผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการที่ การเคหะแห่งชาติจัดงานมหกรรมขายที่อยู่อาศัยครั้งยิ่งใหญ่ฉลองครบรอบการก่อตั้ง "40 ปี การเคหะแห่งชาติ คิดถึงบ้าน คิดถึงการเคหะฯ” ระหว่างวันที่ 22 – 31 มีนาคม 2556 ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ สำนักงานเคหะชุมชนและสถานที่ตั้งโครงการทั่วประเทศ ศูนย์ขายปริมณฑล และห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง รวมทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เริ่มสร้างฐานะ สร้างครอบครัวได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาที่สามารถรับภาระได้ ซึ่งเปิดให้จองพร้อมทำสัญญาโครงการบ้านเอื้ออาทร ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค ในลักษณะอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพร้อมที่ดิน ในราคาเริ่มต้น 390,000 บาท จำนวน 92 โครงการ รวม 17,652 หน่วย และโครงการเคหะชุมชน จำนวน 1,890 หน่วย ผลสรุปยอดจองบ้านเอื้ออาทรสิบวันสามารถทำยอดขายได้ 4,112 หน่วย คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 1,640 ล้านบาท จากที่ได้ตั้งเป้าหมายยอดขายไว้ 4,000 หน่วย ซึ่งในงานนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสินได้ให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ แก่ลูกค้าที่จองและทำสัญญาเฉพาะในงานนี้ด้วย


สำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทรที่ได้รับความสนใจจองจากประชาชนมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ บ้านเอื้อ-อาทรตลาดไท (เทพกุญชร 34) เฟส 1 จำนวน 591 หน่วย บ้านเอื้ออาทรชลบุรี (วัดรังสีสุทธาวาส) จำนวน 370 หน่วย บ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) เฟส 2 จำนวน 323 หน่วย บ้านเอื้ออาทรนครราชสีมา (หนองจะบก) เฟส 2 จำนวน 308 หน่วย และบ้านเอื้ออาทรภูเก็ต (ถลาง เฟส 1) ส่วน 3 จำนวน 298 หน่วย

วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2556

กรณีศึกษาการโอนกรรมสิทธิ์บ้านเอื้ออาทร


กรณีศึกษาการโอนกรรมสิทธิ์บ้านเอื้ออาทรก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนครับว่า  ไม่ค่อยรู้เรื่องสัญญาการโอนบ้านที่ดิน หรือเรื่องอสังหาริมทรัพย์เลย แต่มีเหตุต้องมาเกี่ยวข้องก็เพราะกำลังจะต้องรับโอนบ้านเอื้ออาทรจากน้าสาวครับ ขออนุญาตท้าวความนิดนึงนะครับ

ก่อนหน้านี้น้าสาวได้มาจองคอนโดบ้านเอื้ออาทรประชานิเวศน์ไว้ (ห้องชุด 33 ตร.ม.) แต่อยู่ได้แค่ปีกว่าๆ  ก็ย้ายออกไปเพราะแต่งงาน ประกอบกับช่วงนั้นผมกำลังจะย้ายห้องเช่า น้าเลยให้ผมมาอยู่ต่อ โดยจ่ายค่าเช่าเท่าราคาผ่อนตามจริง  เหมือนมาผ่อนต่อน้านะครับ  ทีนี้ เมื่อต้นเดือน ม.ค.53 การเคหะได้ให้เจ้าของห้องไปทำสัญญารับโอนห้องจากการเคหะมาเป็นของตัวเอง ซึ่งน้าก็ดำเนินการเรียบร้อย และถามผมว่าสนใจจะรับโอนกรรมสิทธิ์มาเป็นชื่อผมต่อมั้ย  ผมก็ตกลง เลยจะทำเรื่องโอนกัน ปัญหาก็อยู่ตรงนี้แหละครับ  น้าเองก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียด ผมเองยิ่งแล้วใหญ่  ไม่รู้อะไรเลยว่าต้องทำอะไรยังไงบ้าง เท่าที่ผมเข้าใจนะครับ
1. ผมไปรับโอนห้องมาจากน้า ซึ่งตอนนี้ห้องเป็นของ ธอส. ก็คือผมรับช่วงผ่อนต่อ ธอส. มาจากน้า ในอัตราเดิมตามที่การเคหะกำหนดสำหรับบ้านเอื้ออาทรใช่มั้ยครับ (30 ปี)

2. ราคาห้อง 390000 บาท ผ่อนมาแล้ว 5 ปีกว่า ล่าสุดเหลือเงินต้นต้องผ่อนต่อ 360000 บาท ซึ่งแปลว่า 5 ปีที่ผ่านมา หมดไปแค่ 3 หมื่น เท่ากับจ่ายดอกไปเยอะกว่าเงินต้นอีก ซึ่งผมลองคำนวณดูแล้ว ถ้าจ่ายตามอัตราการเคหะจริงๆ ครบ 30 ปีก็เกือบ 1ล้านบาท แพงมากครับ

3. ถ้าผมไม่อยากผ่อนในอัตรานี้ แต่ไปกู้เงินจากธนาคารอื่น พวกสินเชื่อเพื่อบ้าน มาจ่ายส่วนที่เหลือ 360000 แล้วผ่อนต่อเอง ซึ่งไม่แน่ใจว่าเรียกว่า refinance ได้รึเปล่า นั่นหมายความว่า ธนาคารที่ผมไปกู้เงินจะจ่ายค่าเงินต้นที่เหลือ 360000 บาท ซื้อบ้านมาจาก ธอส. ให้ผม แล้วให้ผมผ่อนจ่ายกับธนาคารต่อแทน ผมเข้าใจถูกมั้ยครับ (ผมทำงานประจำ เงินเดือน 25000 ครับ)

4. ถ้าเป็นตามที่ผมเข้าใจ วันทำสัญญาโอน ผมสามารถทำการ refinance ได้พร้อมกันเลยมั้ยครับ หรือว่าต้องรับโอนกรรมสิทธิ์จากน้ามาก่อนขั้นแรก แล้วค่อยไปทำการ refinance กับธนาคารใหม่ภายหลัง

5. MLR-0.25 % คืออะไรครับ พอดีผมลองเข้าไปอ่านรายละเอียดสินเชื่อธนาคารสำหรับกู้มาซื้อบ้าน เห็นตารางการคิดดอกเบี้ยหลายแบบ แต่ค่านี้คืออะไรไม่รู้ เลยคิดไม่ถูก

หวังว่าคำถามของผมคงไม่งงเกินไปนะครับ ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะไปหาข้อมูลมาจากไหน แต่หลักๆคือไม่อยากผ่อนในอัตราเดิมที่ต้องจ่ายเกือบ 1 ล้าน เลยอยากกู้เงินธนาคารอื่นมาจ่าย 360000 ที่เหลือ แล้วผมผ่อนธนาคารใหม่ต่อเอง เพื่อว่าเงินต้นรวมดอกที่ต้องจ่ายจะได้ไม่แพงมากอะครับ
คำแนะนำ
1.  ท่านมีสิทธิที่จะรับโอนกรรมสิทธิ์มาจากน้าได้  โดยท่านจะต้องไปติดต่อกับทาง ธอส. ซึ่งเป็นเจ้าหนี้จำนองตามอัตราเดิมที่การเคหะกำหนด  มีกำหนดชำระ 30 ปี  ซึ่งท่านและน้าจะต้องไปติดต่อขอเปลี่ยนคู่สัญญาฝ่ายผู้จำนองกับ ธอส. ต่อไป

2.  กำหนดเวลาชำระหนี้ 30 ปี ซึ่งการชำระค่างวดในแต่ละเดือนย่อมน้อย  แต่จะมีการจ่ายรวมดอกเบี้ยไปด้วย  ย่อมเป็นเรื่องปกติ  เนื่องจากกำหนดชำระหนี้นั้นมีระยะที่ยาวนาน

3.  ท่านลองติดต่อกับทางสถาบันการเงิน หรือธนาคารอื่น ๆ  เพื่อขอสินเชื่อในการซื้อคอนโดจากการเคหะดังกล่าวได้  โดยท่านจะต้องสอบถามรายละเอียดในการขอสินเชื่อกู้ซื้อบ้านกับธนาคารต่อไป

4.  ค่า MLR คือ ดอกเบี้ยเงินกู้แบบมีระยะเวลา  โดยส่วนใหญ่จะเป็นดอกเบี้ยประเภทที่อยู่อาศัย


ข้อมูลบ้านเอื้ออาทร บ้านราคาประหยัดของคนงบจำกัด


หลายคนอยากมีที่พักอาศัยเป็นของตัวเองแต่ก็ยังมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ายไปกับการซื้อบ้านราคาแพง จึงต้องมองหาบ้านราคาถูกเอาไว้ครอบครอง โครงการบ้านเอื้ออาทร จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญสำหรับคนอยากมีบ้านในราคาย่อมเยา แต่ก่อนที่จะไปมองหาซื้อบ้านเอื้ออาทรสักหลัง เรามาทำความรู้จักกับบ้านเอื้ออาทรกันก่อนดีกว่า ว่ามีข้อมูลอะไรน่าสนใจกันบ้าง เพื่อช่วยให้การตัดสินใจซื้อบ้านของคุณง่ายยิ่งขึ้นค่ะ..

          บ้านเอื้ออาทร

          บ้านเอื้ออาทร เป็นโครงการของรัฐบาลที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย ให้สามารถซื้อที่พักอาศัยได้ในราคาย่อมเยา และใช้ชื่อโครงการว่า "บ้านเอื้ออาทร" ซึ่งอยู่ในความดูแลของ การเคหะแห่งชาติ ทั้งนี้โครงการบ้านเอื้ออาทรได้เปิดขายไปแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 และในปัจจุบัน (พ.ศ.2555) ก็มีการเปิดให้จองอีกครั้งโดยมีวิธีการจองดังนี้

          จองบ้านเอื้ออาทร

คุณสมบัติผู้จอง

 1. มีสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ติด BLACK LIST หรือ เครดิตบูโรจากสถาบันการเงิน
 2. มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 40,000 บาท/เดือน
 3. สามารถรับภาระและเงื่อนไขการเช่าซื้อได้โดยผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากการเคหะแห่งชาติ

เอกสารที่ต้องใช้

 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของตนเองและคู่สมรส
 3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี)
 4. หนังสือรับรองรายได้ตนเองและคู่สมรส  หนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงาน  สลิปเงินเดือน หรือสำเนาบัญชีเงินฝาก
 5. เงินจอง 3,000 หรือ 6,000 บาท

เงื่อนไขในการเช่าซื้อ

 1. ห้ามการโอนสิทธิในสัญญาจะซื้อจะขาย หรือ เช่าซื้อภายในระยะเวลา 5 ปี
 2. ห้ามนำอาคารไปให้บุคคลอื่นอยู่อาศัยหรือเช่าช่วง หรือหากตรวจสอบพบภายหลังมีการแจ้งคุณสมบัติที่เป็นเท็จ
 3. จะถูกบอกเลิกสัญญา และริบเงินที่ชำระไว้แล้วทั้งหมด
 4. กรณีชำระเป็นเงินสดทั้งหมด สามารถกระทำได้ แต่จะได้รับการโอนสิทธิหลังจากครบกำหนดการทำสัญญาจะซื้อจะขายหรือเช่าซื้อ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 5. เมื่อได้สิทธิแล้ว จะต้องผ่อนชำระเงินดาวน์ในระหว่างการก่อสร้างอาคารในอัตราเดือนละ 300 บาท เพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีความประสงค์จะซื้ออาคาร และมีความสามารถในการผ่อนชำระ

เอกสารขอสินเชื่อ
สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายบ้านเอื้ออาทรจำนวน 1 ชุด
สำเนาใบเสร็จรับเงินมัดจำบ้านเอื้ออาทร      จำนวน 1 ชุด
สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจของผู้กู้จำนวน 3 ชุด สำหรับ ธอส. (2 ชุด สำหรับ ธ.ออมสิน)
สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ทุกหน้า (ตั้งแต่หน้า 1 ถึงหน้าว่าง) จำนวน 1 ชุด (และถ่ายเฉพาะหน้าผู้กู้เพิ่มอีก 2 ชุด)
หนังสือรับรองรายได้/สลิบเงินเดือนตัวจริงจำนวน 1 ชุด
กรณีประกอบอาชีพอิสระให้ถ่ายรูปกิจการหรือธุรกิจที่ทำมา 3 รูปจำนวน 1 ชุด
สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนจำนวน 1 ชุด

กรณีมีคู่สมรสอยู่ด้วยกัน

สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจของคู่สมรสจำนวน 1 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสจำนวน 1 ชุด
ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)จำนวน 1 ชุด

กรณีมีคู่สมรสแยกทางกัน

ใบแจ้งความ กรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียนมีบุตรด้วยกันแต่ปัจจุบันแยกทางกันจำนวน 1 ชุด


          บ้านเอื้ออาทรโครงการใหม่ 2555

          บ้านเอื้ออาทรโครงการใหม่ ในปี พ.ศ. 2555 เริ่มเปิดให้จองกันไปแล้วตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม ที่ผ่านมา กับโครงการ "คิดถึงบ้านคิดถึงการเคหะฯ" โดยบ้านเอื้ออาทรนั้นจะกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

          สำหรับราคาเริ่มต้นของบ้านเอื้ออาทรอยู่ที่ 390,000 บาท หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาบ้านราคาเบา ๆ ลองโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจาก สายด่วนจองบ้าน ของการเคหะแห่งชาติ โทร.1615 ได้เลยค่ะ หากว่าโชคดีอาจจะยังพอมีบ้านเอื้ออาทรเหลือให้คุณจองบ้างก็ได้

          สถานที่จอง

 1.  สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ
 2.  สำนักงานขายที่ตั้งโครงการ
 3.  สำนักงานเคหะชุมชนทุกแห่ง


สอบถามรายละเอียด บ้านเอื้ออาทร, สายด่วนจองบ้าน 1615, 
การเคหะแห่งชาติ 02-351-7777
แบบขนาด กระจกบานเลื่อน ระเบียง บ้านเอื้ออาทร แบบคอนโดนะครับหลายๆคน คงไม่รู้ว่าจะติดตั้งกระจกบานเลื่อน ตรงระเบียงคอนโด เอื้ออาทรอย่างไรดี
วันนี้ผมมีแบบ Sketch กระจกบานเลื่อนแบบ เปิดเลื่อนสองด้าน 
ซ้ายขวานะครับโดยแบบนี้ จะออกแบบให้ มีพัดลมระบายอากาศอยู่ด้วย เจ๋งมั้ยหละ

แต่แบบนี้อย่าเอาไปเป็นมาตรฐานนะครับ ถ้าท่านต้องการจะทำจริงๆ ควรวัดก่อนนะครับหรือให้ช่างมาวัด ค่าทำรูปแบบนี้ ถ้าไม่มีอะไรก็คงราคา 7500 บาท โดยประมาณ 
(แล้วแต่พื้นที่กับร้านนะครับ) แต่แบบนี้มีจุดใส่พัดลมระบายอากาศอยู่ด้วย 

ส่วนใครๆ บ้านเอื้ออาทร ก็มักถามว่า ไอ้พัดลมระบายอากาศที่ติดตามแบบที่เห็นข้างต้นนั้นมันจะทำได้อย่างไร

ออไม่ต้องห่วงหรอกครับ ให้ช่างเค้าดูเค้าก็จะเข้าใจได้ตามรูปเลย และพัดลมระบายอากาศมันมีแบบกลม และแบบสี่เหลี่ยมนะคิดว่า เค้าจะเอาตัวพัดลมไปเจาะติดกับวัสดุต่างๆ เช่น ไม้อัด กระจก(อันนี้ยากหน่อย) แผ่นอคิลิคสีใส หรือสีอื่นๆ 

เพราะที่พัดลมระบายอากาศเค้าจะออกแบบให้ดีไว้สำหรับการติดเจาะกับวัสดุพวกนี้อยู่แล้ว ส่วนใครกังวลว่า อ้าว เดี๋ยวบานเลื่อนเวลาเปิดออกมันก็จะไปติดตรงความหนาของหน้าต่างนะสิ

ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับเพราะตัวโครงอลูมิเนียมเองมันก็หนาอยู่แล้ว หรือถ้ามันไม่หนาพอช่างเค้าก็จะออกแบบเบ้าใส่พัดลมให้มันขเยิบเข้าออกตัวพัดลมระบายอากาศไม่ให้มันชนกับบานเลื่อนของกระจกได้แน่นอนวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2556

ว่างๆ ไปหาอ่าน ความคิดเห็น บ้านเอื้ออาทร ในความคิดเห็นของ Pantip บ้างนะจ๊ะ


บ้านเอื้ออาทร คุ้มหรือไม่ ???vote ติดต่อทีมงาน
สวัสดีครับ ผมคือเด็กหนุ่มคนนึงที่จากบ้านมาไกล มาทำงานเป้นวิศวกรที่บริษัทฮอนด้าโรจนะ ตอนนี้ผมเช่าหอพักอยู่ราคารวมค่าน้ำไฟเน็ตก็เดือนละ 5 พันมั้ง ผมก็เลยมีความคิดอารายบางอย่างขึ้นมา ก็เลยไปลองถามบ้านเอื้ออาทรใกล้ๆ พอจะทราบรายละเอียดดังนี้ครับ

- บ้านเอื้ออาทร 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 2 ชั้นมีบริเวณนิดหน่อย ผมดูสภาพทั้งหมด ผมโอเคนะก็น่าจะสบายและอิสระกว่าหอพักแคบๆ
- บ้านสร้างเสร็จแล้วเจ้าของจะขายในราคา 500,000 (โดยเป้นราคาบ้านจิงๆ 390,000 + ราคาที่เค้าผ่อนไปแล้ว 2 ปีอีก 60000 + ราคาค่าเก็งกำไรของเค้าอีก 50,000)
- สรุปง่ายๆคือ ผมต้องจ่ายเงินสดให้เค้า 1 แสน เป็นค่าที่เค้าผ่อนมาแล้ว 2 ปี กับค่าเก็งกำไรของเค้า

ผมมาทำงานที่นี้ผมก็ไม่อยากจ่ายค่าเช่าหอแบบไม่ได้อารายกลับมาเลย แล้วก็คิดว่าจะทำงานที่นี่ 3-5 ปีก็อาจจะขายต่อ ซึ่งอาจจะผ่อนบ้านได้ 60-70 % แล้วขาย คุณคิดว่าผมควรตัดสินใจซื้อหรือเปล่าครับ

จากคุณ: MT Engineer
เขียนเมื่อ: 7 ธ.ค. 55 04:25:46 A:27.55.6.213 X: TicketID:362506